MAIL BOX

 

 


 

O Klubie EKOS

Klub Publicystów Ochrony Środowiska został utworzony 21 marca 1983 roku jako nieformalna i niezależna organizacja skupiająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Była to inicjatywa samych dziennikarzy z nieżyjącym już red. Juliuszem Zagórskim na czele, którzy chcieli odtworzyć dawny Klub Ochrony Środowiska działający w ramach SDP

 czytaj więcej...

Zdjęcia z galerii

Kontakt


Klub Publicystów

Ochrony Środowiska

EKOS

ul. Przemysława 34

02-496 Warszawa

 

e-mail: zarzad@ekos.org.pl

Regulamin Klubu EKOS

 

Regulamin Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 19 marca 2003 r.

 

Rozdział I. Nazwa i siedziba
 1. Klub nosi nazwę: Klub Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS” przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
 2. Siedzibą Klubu jest Warszawa.
 3. Klub działa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i swoją działalnością obejmuje obszar całego kraju.
Rozdział II. Zadania

Podstawowymi zadaniami Klubu jest:

 1. Działalność na rzecz ekorozwoju Polski.
 2. Krzewienie świadomości ekologicznej i działalność na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 3. Popularyzacja wiedzy o środowisku przyrodniczym, szczególnie wśród polityków, władz administracyjnych i samorządowych, przedstawicieli zakładów przemysłowych, producentów rolnych, młodzieży szkolnej oraz studentów.
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy i przedstawicieli innych środowisk twórczych w dziedzinach ekologicznych.
 5. Współpraca z instytucjami, których zadaniem jest ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce.
 6. Prowadzenie innej działalności zleconej Klubowi przez ZG SDP w porozumieniu i po uzgodnieniach z Zarządem Klubu.
Rozdział III. Zasady i formy działania
 1. Klub działa autonomicznie, według opracowanych przez siebie form.
 2. Klub realizuje cele programowe poprzez:
  1. Organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych;
  2. Organizowanie sesji wyjazdowych służących wymianie myśli, poglądów i doświadczeń między dziennikarzami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę i kształtowanie środowiska, szczególnie w te rejony Polski, gdzie konflikty ekologiczne mają wyjątkowe wymiary i tam, gdzie rozwój gospodarczy regionu współgra z prawami przyrody;
  3. Współorganizowanie konkursów dziennikarskich i publicystycznych
  4. Organizowanie wspólnych sesji krajowych i zagranicznych z kolegami-dziennikarzami innych krajów.
Rozdział IV. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
 1. Klub ma charakter otwarty i mogą do niego należeć dziennikarze oraz przedstawiciele różnych środowisk twórczych niezależnie od ich przynależności do innych organizacji twórczych, społecznych, zawodowych czy politycznych.
 2. O przyjęciu do Klubu decyduje jego Zarząd po rozpatrzeniu pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Zarząd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek na najbliższym zebraniu po złożeniu wniosku. Kandydat ma prawo do uczestniczenia w tej części posiedzenia Zarządu, która dotyczy jego sprawy. Kandydat ma prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania. Do czasu rozpatrzenia odwołania kandydat nie jest członkiem Klubu.
 3. Zarząd Klubu powinien propagować działalność EKOS-u wśród dziennikarzy prasy, radia, telewizji i innych mediów, oraz przedstawicieli innych środowisk twórczych mających istotny wpływ na świadomość społeczną.
 4. Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków.
 5. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
  1. Wystąpienia członka z Klubu
  2. Skreślenia z listy członków Klubu na podstawie decyzji Zarządu w przypadku:
   1. Rażącego naruszenia etyki dziennikarskiej,
   2. Niepłacenia składek członkowskich
 6. Osobie skreślonej z listy członków Klubu przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Klubu. Do chwili podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zebranie członkostwo Klubu osoby odwołującej się zostaje zawieszone i osoba taka nie może uczestniczyć w pracach Klubu.
 7. Członek Klubu ma prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu;
 8. Członek Klubu może wybierać i być wybieranym do władz Klubu, zatwierdzać regulamin jego działalności i dokonywać oceny działalności Zarządu Klubu.
 9. Członek Klubu ma obowiązek dbać o dobre imię Klubu;
 10. Członek Klubu ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie. Zarząd Klubu w uzasadnionych przypadkach ma prawo zwolnić na czas określony lub nieokreślony członka Klubu z tego obowiązku.
 11. Członek Klubu ma obowiązek wykorzystywać w pracy zawodowej wiedzę i informacje pozyskane dzięki uczestniczeniu w pracach Klubu.
Rozdział V. Władze Klubu
 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd Klubu
 2. Walne Zebranie:
  1. Jest najwyższą władzą Klubu;
  2. Uchwala regulamin, wytyczne, roczne programy działalności Klubu;
  3. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Klubu;
  4. Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Klubu;
  5. Podejmuje decyzje w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
  6. Wybiera w głosowaniu władze Klubu.
 3. Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale:
  1. W pierwszym terminie – przynajmniej połowy członków Klubu;
  2. W drugim terminie – przy obecności każdej liczby przybyłych członków Klubu.
 4. Uchwały Walnego Zebrania wymagają zwykłej większości głosów z wyjątkiem zmian w regulaminie wymagających kwalifikowanej większości 2/3 głosów
 5. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na cztery lata z upływem kadencji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na żądanie 1/3 członków Klubu.
 7. Jeżeli w roku kalendarzowym nie odbyło się ani jedno Zebranie Zarządu, wówczas dowolny członek Zarządu sam lub w porozumieniu z innymi jego członkami ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 31 marca roku następnego po ustaniu aktywności Zarządu.
 8. Zarząd Klubu:
  1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą jego działalnością pomiędzy Walnymi Zebraniami;
  2. Zarząd Klubu składa się z 5-9 osób wybranych na ogólnych zasadach statutowych i wybiera spośród siebie prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika;
  3. Pracami Zarządu kieruje prezes a w przypadku, gdy nie jest to możliwe wiceprezes, a gdy jest ich więcej – wiceprezes wskazany przez Zarząd.
  4. Sekretarz sprawuje opiekę nad dokumentami Klubu oraz sporządza sprawozdania z posiedzeń Zarządu. W przypadku, gdy sprawowanie obowiązków przez sekretarza nie jest możliwe, osobę pełniącą obowiązki sekretarza wyznacza prezes Klubu spośród członków Zarządu.
  5. Skarbnik sprawuje pieczą nad finansami Klubu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, osobę pełniącą obowiązki skarbnika wyznacza prezes Klubu spośród członków Zarządu.
  6. W wypadku ustąpienia członka Zarządu Klubu, Zarząd Klubu może dokooptować na jego miejsce innego członka Klubu, jednak liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć połowy nowego składu Zarządu;
  7. Zebrania Zarządu Klubu zwołuje prezes nie rzadziej niż dwa razy w roku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn prezes nie może zwołać posiedzenia zarządu a jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania Klubu, zebranie Zarządu może zwołać jeden z wiceprezesów. Zebranie Zarządu Klubu może zwołać też trzech dowolnych członków Zarządu;
  8. Zebranie Zarządu Klubu jest prawomocne, jeżeli w jego spotkaniu bierze udział więcej niż połowa jego członków.
  9. Decyzje w Zarządzie przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos prezesa lub osoby go zastępującej.
  10. Kadencja Zarządu Klubu ustaje każdorazowo w momencie rozpoczęcia Walnego Zebrania Klubu.
Rozdział VI. Fundusze Klubu
 1. Klub, jako organizacja działająca przy ZG SDP, korzysta z osobowości prawnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
 2. Fundusze Klubu powstają ze składek członkowskich oraz darowizn, dotacji oraz innych źródeł. Środki te gromadzone są na subkoncie SDP w celu finansowania działalności Klubu i mogą być wydatkowane jedynie w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VII. Kontrola
Kontrolę nad działalnością Klubu sprawują statutowe władze Klubu.

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS,

przy Zarządzie Głównym

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Go to Top